top banner BINT

Activiteiten, Nieuws

Nieuw deel BINT reeks

Innovatie en kennisinfrastructuur. Vele wegen naar vernieuwing / Mila Davids, Harry Lintsen en Arjan van Rooij; met bijdragen van Eric Berkers, Sue-Yen Tjong Tjin Tai en Frank Veraart

Versterking van het innovatief vermogen van Nederlandse ondernemingen staat momenteel hoog op de politieke agenda. Kennisuitwisseling en -vernieuwing zijn van levensbelang en kennis van de geschiedenis niet minder.


Mobiele stand van de Rubberstichting. Foto ca. 1950
In deze studie schetsen Mila Davids, Harry Lintsen en Arjan van Rooij hoe belangrijk kenniscirculatie is voor ondernemingen die succesvol willen inspelen op technologische veranderingen en wijzigingen in de markt. Aan de hand van tot de verbeelding sprekende innovatieprocessen ontrafelen de auteurs het proces van kennisverwerving binnen de onderneming. Daarbij passeren de bedrijfstakken chemie, consumentenelektronica, voedingsmiddelen en de grafische sector de revue. Innovatie blijkt veel meer te zijn dan investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ondernemingen moeten een balans vinden tussen de interne kennisopbouw en de externe kennisverwerving: iets wat in het verleden op uiteenlopende manieren en met wisselend succes is gebeurd.

Reeds verschenen

Het menselijk kapitaal. Sociaal ondernemersbeleid in Nederland van de hand van Erik Nijhof en Annette van den Berg is het vierde deel uit de BINT-serie. In deze studie worden de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers bezien vanuit de behoefte van ondernemers aan betrouwbaar en bekwaam personeel dat zij aan hun bedrijf willen binden. In het belang van hun bedrijf op langere termijn, investeerden ondernemers daarom in menselijk kapitaal als een essentiële factor in het productieproces.

Tussen concurrentie en concentratie. Belangenorganisaties, kartels, fusies en overnames is het derde deel in de serie publicaties die uit dit project voortkomen. In deze studie bestuderen Bram Bouwens en Joost Dankers de wisselwerking tussen concurrentie en concentratie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Zij doen dit aan de hand van een drietal strategische instrumenten die ondernemingen gebruiken om hun onderlinge concurrentieverhoudingen te beïnvloeden: belangenorganisaties, kartels en fusies en overnames.

Over grenzen. Multinationals en de Nederlandse markteconomie / Keetie Sluyterman en Ben Wubs. De internationale kredietcrisis van 2008 heeft het functioneren van de markteconomie in Nederland opnieuw op de agenda geplaatst. Welke systeem is economisch het effectiefst en sociaal het meest verantwoord? Wie beslist over de toekomst van ondernemingen die voor de hele samenleving van belang zijn? Maakt het voor Nederland uit of bedrijven in Nederlandse of buitenlandse handen zijn? Wat is de invloed van internationaal opererende ondernemingen op de Nederlandse markteconomie, nu en in het verleden?
In Over grenzen hanteren Keetie Sluyterman en Ben Wubs een langetermijnperspectief. Zij kijken naar de wisselwerking tussen multinationale ondernemingen en de nationale organisatie van het bedrijfsleven vanaf het eind van negentiende eeuw tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw. In deze studie passeren Nederlandse multinationals als Shell, Philips en ABN AMRO de revue, maar ook buitenlandse multinationals in Nederland zoals Siemens, Dow Chemical en Sara Lee. Via zorgvuldig gekozen voorbeelden komt naast de grote lijn ook het beleid van individuele ondernemingen aan de orde. Daarmee ontstaat een boeiend beeld van wederzijdse beïnvloeding en aanpassing.

Ondernemers in Nederland. Variaties in ondernemen / Jacques van Gerwen en Ferry de Goey. Van de 'bakker op de hoek' tot en met de voorzitter van de raad van bestuur van een grote multinational: dit boek gaat over de ondernemers in Nederland. De ondernemerswereld is vaak onderwerp van gesprek, en niet altijd in gunstige zin: boekhoudschandalen en buitensporige beloningen hebben het imago van managers beschadigd. Toch gaat het in zulke gevallen maar om een klein deel van alle ondernemers. De meerderheid bestaat uit hardwerkende zelfstandigen in het MKB, waarbij het aantal vrouwen en migranten snel groeit. Deze gevarieerde en onderbelichte groep krijgt in dit boek eindelijk de aandacht die hij verdient.
Van Gerwen en De Goey stellen de vraag centraal of de Nederlandse ondernemerspopulatie in de loop van de twintigste eeuw, vooral na 1980, steeds meer is gaan lijken op die van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Daarbij wordt gekeken naar zowel de status en competenties van ondernemers als de omvang en samenstelling van de populatie: zelfstandigen en managers, ondernemers in het grootbedrijf en in het midden- en kleinbedrijf, mannen en vrouwen, autochtonen en migranten.

Business History Review, special issue

In de winter van 2010 is er een speciale uitgave verschenen van het Amerikaanse tijdschrift Business History Review (volume 84:4). De uitgave staat in het teken van het Varieties of Capitalism debat en het Nederlandse business systeem in het bijzonder.
Van drie deelonderzoeken van het BINT project verschenen artikelen:

Klik hier voor een samenvatting van de artikelen.

top